Podmínky užívání

Všeobecné podmínky:

1. Předmět všeobecných podmínek

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti Tomáše Svobody a Adama Kose, provozovatele webu www.iPhonefoto.cz (dále jen „Provozovatele“) a všech jejích zákazníků, a to zejména čtenářů webu www.iPhonefoto.cz, účastníků akcí a účastníků Provozovatelem pořádaných soutěží, tedy všech registrovaných i neregistrovaných uživatelů webových stránek www.iPhonefoto.cz (dále jen „Zákazník“), při poskytování a užívání veřejně dostupných služeb poskytovaných Provozovatelem webu www.iPhonefoto.cz.

2. Podmínky užívání internetových stránek www.iPhonefoto.cz

Ustanovení tohoto článku Všeobecných podmínek upravuje podmínky užívání internetových stránek provozovatele, resp. softwarových aplikací umístěných na internetu (dále jen „Stránky“).

Zákazník, který navštíví Stránky provozovatele, je povinen seznámit se s těmito Všeobecnými podmínkami. Nesouhlasí-li zákazník s libovolným ustanovením těchto podmínek, je povinen bez prodlení Stránky opustit. Jakýmkoliv užitím stránek nebo jejich zobrazením, či přístupem k nim (dále jen „užitím“) vyjadřuje Zákazník bezpodmínečný souhlas s těmito podmínkami.

Přístup na Stránky může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních či jiných kontaktních údajů zákazníka/uživatele. Pravidla zpracování osobních údajů zákazníka a podmínky jejich užití jsou blíže popsány v čl. 5 a 6 těchto Všeobecných podmínek.

Provozovatel je držitelem autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském nebo oprávněným uživatelem všech součástí těchto Stránek, a to zejména textů, grafiky, multimediálního obsahu, jakož i zdrojového kódu softwarových aplikací, které tvoří součást Stránek. Zákazník užitím Stránek a užíváním softwarových aplikací na nich umístěných nezískává oprávnění užívat obsah Stránek či jejich součástí jakýmkoliv jiným způsobem, než který je výslovně uveden na Stránkách nebo který jednoznačně vyplývá z účelu příslušné internetové prezentace nebo softwarové aplikace.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách, s výjimkou těchto Všeobecných podmínek, nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a zákazníkem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

3. Odpovědnost Provozovatele za obsah Stránek

Provozovatel neodpovídá za funkčnost, dostupnost, aktuálnost, přesnost a věcnou správnost veškerého obsahu zveřejněného na Stránkách. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit obsah takto zveřejněných informací.

Provozovatel odpovídá za jím publikovaný obsah Stránek. Provozovatel neodpovídá za jakýkoliv obsah, který nemůže ovlivnit (zejména bannery, linky, reklamy, komentáře zákazníků, aj.) a dále neodpovídá za obsah stránek, na které odkazuje.

Provozovatel je plně oprávněn kdykoliv odstranit jakoukoliv součást obsahu Stránek, který je v rozporu s právním řádem České republiky, v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek nebo svým obsahem neodpovídá oprávněným zájmům provozovatele, zejména obsah klamavý a nepravdivý, hanobící některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu nebo obsah, který veřejně propaguje násilí nebo jiné protiprávní jednání nebo podněcuje k nenávisti vůči jednotlivci nebo skupině nebo k omezování jejich práv a svobod.

4. Povinnosti Zákazníka při užívání Stránek

Zákazník se zavazuje, že při užívání Stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Všeobecnými podmínkami, nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno a práva provozovatele ani ostatních zákazníků.

Zákazník zejména není oprávněn:

 • –  zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technických parametrů Stránek bez souhlasu provozovatele,
 • –  porušovat zabezpečení Stránek,
 • –  využívat Stránky k rozesílání nevyžádaných zpráv (spamů), řetězových zpráv, hoaxů a odkazů na stránky, které porušují zákony ČR,
 • –  zanést na Stránky viry či jakékoliv jiné nebezpečné či škodlivé programy či kódy,
 • –  vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů,
 • –  pokoušet se získat přístup k těm součástem Stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • –  zveřejňovat na Stránkách texty nebo obrázky s obsahem, který je v rozporu s právním řádem České republiky, zejména který hanobí některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu či rasu, nebo který veřejně podněcuje k nenávisti vůči jednotlivci či skupině nebo k omezování jejich práv a svobod, nebo k nimž nemá zákazník odpovídající autorská práva,
 • –  zveřejňovat na Stránkách texty nebo obrázky s pornografickým obsahem.V případě že Zákazník poruší své povinnosti při užívání Stránek, je Provozovatel oprávněn znemožnit mu přístup na Stránky a neprodleně odstranit jakoukoliv součást obsahu Stránek, která je důsledkem tohoto porušení povinností.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tím, že Zákazník Provozovateli poskytne své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoliv užitím služeb Provozovatele (zejména vyplněním a odesláním registračního formuláře na Stránkách, ev. poskytnutím svých osobních údajů v rámci soutěže či jiné provozovatelovy aktivity), uděluje Provozovateli svůj výslovný souhlas ke zpracování takto sdělených osobních údajů včetně elektronického kontaktu. Tento souhlas Zákazník uděluje na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením na e-mail: blog@iphonefoto.cz.

Sdělením elektronického kontaktního údaje (e-mailu) uděluje zákazník provozovateli souhlas k zasílání obchodních sdělení, propagačních materiálů Provozovatele či jeho obchodních partnerů prostřednictvím elektronické pošty. Nesouhlasí-li Zákazník se zasíláním výše vyjmenovaných komerčních sdělení, je povinen toto písemně sdělit provozovateli na e-mail: blog@iphonefoto.cz.

6. Účel a podmínky zpracování osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že bude údaje získané dle čl. 5 Všeobecných podmínek zpracovávat a používat pouze za účelem vytváření databáze čtenářů Stránek www.iPhonefoto.cz, za účelem vyhodnocování cílové skupiny čtenářů Stránek, za účelem vyhodnocování návštěvnosti Stránek, za účelem vyhodnocování soutěží, za účelem zasílání možných výher ze soutěží, obchodních sdělení, propagačních materiálů provozovatele či jeho obchodních partnerů.

Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje takto Zákazníkem poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby Provozovatele, a to pouze osobami smluvně spřízněnými s Provozovatelem a tyto nebudou zpřístupněny žádné další osobě.

V případě, že Provozovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., má Zákazník právo požadovat po Provozovateli vysvětlení a požadovat také, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. Provozovatel nenese zodpovědnost za napadení databáze osobních údajů třetí osobou, která není s Provozovatelem ve smluvním vztahu.

7. Souhlas s užitím příspěvků

Umístí-li zákazník na Stránky v souvislosti s jejich užíváním v elektronické podobě jakékoliv materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském (zejména autorské texty, fotografie, kresby, obrázky apod. – dále jen „příspěvky“), uděluje tímto umístěním provozovateli svolení k bezplatnému a časově neomezenému užití takových autorských děl v médiích se Stránkami souvisejících. Uděluje také svolení k použití těchto příspěvků k účelům marketingovým či propagačním, včetně práva poskytnutí výše uvedených oprávnění k příspěvkům třetí osobě.

Veškerá oprávnění uděluje Zákazník Provozovateli bezplatně a to na dobu 70 let, není-li v podmínkách konkrétní akce či soutěže uvedeno jinak nebo nestanoví-li Zákazník výslovně, na jakou dobu ne kratší 1 roku toto právo uděluje.

Tím, že Zákazník umístí své příspěvky na Stránky, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout Provozovateli veškerá práva zmíněná výše v tomto článku Všeobecných podmínek a že nikdo nemá k těmto příspěvkům jakákoliv práva, která by v tom Zákazníkovi bránila. Pokud se toto prohlášení Zákazníka ukáže býti nepravdivé, je Provozovatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi náhradu veškeré škody a nákladů tímto způsobených.

Provozovatel si také vyhrazuje právo příspěvky nevyužít a ze Stránek je odstranit, a to zejména v případě, že jsou v rozporu s povinnostmi zákazníka dle čl. 4 Všeobecných podmínek.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Všeobecných podmínek do zápatí Stránek www.iPhonefoto.cz. Tyto Všeobecné podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel, a to kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Všeobecných podmínek upozorněním na Stránkách. Souhlas s novým zněním Všeobecných podmínek vyjádří zákazník tím, že bude Stránky dále užívat.

Fotostream (uživatelská fotogalerie):

 1. Provozovatelem galerie (fotostream) umístěné na doméně www.iPhonefoto.cz (dále jen “server”) je Tomáš Svoboda a Adam Kos (dále jen „provozovatel“).
 2. Provozovatel poskytuje služby v rámci tohoto serveru. Tyto služby umožňují registrovaným uživatelům (dále jen “uživatelé” či v jednotném čísle jako „uživatel“) vkládat na server obrazové či textové informace – např. díla literární, díla fotografická, díla vyjádřená postupem podobným fotografii apod. (dále jen “informace”). Pomocí služeb na serveru je uživatelům umožněno tyto informace zobrazovat nebo s nimi jinak manipulovat.
 3. Pokud chce uživatel server využívat, musí souhlasit s těmito všeobecnými podmínkami (dále jen “podmínky”). Mezi uživatele serveru se řadí každá osoba, která server používá a je registrovaná.
 4. Provozovatel serveru nezodpovídá za obsah fotogalerií či jiných informací přidaných (vložených) uživateli na server (odpovědnost provozovatele serveru je omezena výlučně na případy vyjmenované v § 5 zák. č. 480/2004 Sb. Uživatel se zavazuje, že informace vložené na server budou odpovídat platným zákonům České republiky. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že uživatelé mohou na server vkládat pouze takové informace, která jsou jejich vlastním výtvorem, popř. které jsou výtvorem třetí osoby, od níž má uživatel výslovný souhlas k užití informací tímto způsobem. Informace se může týkat, resp. může zachycovat pouze daného uživatele, popř. též třetí osoby, které s tím vyslovily jednoznačný souhlas. Na server mohou být vkládány pouze takové informace, které svým obsahem či formou nejsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy či oprávněnými zájmy provozovatele a dalších subjektů na provozování serveru zúčastněných. Provozovatel si proto zejména vyhrazuje právo zabránit, aby byly na server vkládány takové informace, které obsahují prvky pornografie, rasismu, násilí, prvky ohrožující mravnost, díla nekalosoutěžní, díla v rozporu s právy duševního vlastnictví, díla propagující či jinak znázorňující různé psychotropní a omamné látky, atp. Provozovatel není jakkoli povinen zdůvodňovat svoje rozhodnutí či odpovídat v této souvislosti na dotazy.
 5. Uživatel nemá právo využít služby serveru k nezákonné činnosti. Provozovatel se tímto distancuje od jakékoli odpovědnosti za galerie či jakékoli informace přidané na server uživatelem.
 6. Provozovatel je oprávněn smazat, upravit, změnit, přesunout či jinak manipulovat s informacemi vloženými na server. Uživatel s tímto souhlasí bez výhrad.
 7. Provozovatel serveru nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně, vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Provozovatel také neodpovídá za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
 8. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu i předchozího oznámení uživatelům služby serveru upravovat, jinak měnit a popřípadě některé služby serveru úplně zrušit.
 9. Provozovatel má právo odeslat uživatelům serveru sdělení na e-mail nebo interní poštou v rámci komunitního profilu. Tyto zprávy tedy nemohou být považovány za tzv. spam, neboli nevyžádanou poštu.
 10. Autorská práva autora fotografie či jiné informace jejím zveřejněním na serveru provozovatele nejsou nijak dotčena – veškerá využití fotografií a jiných informací třetími osobami podléhají souhlasu autora s výjimkou uvedenou v následujícím odst. 11.
 11. Autor zveřejněním fotografií a jiných informací v galerii, tj. jejich vložením na server provozovatele uděluje provozovateli, tedy provozovateli serveru iPhonefoto.cz Tomáši Tesařovi, nevýhradní bezúplatnou licenci k využití všech takovýchto informací jakýmkoliv způsobem, zejména v prezentaci provozovatele a k jakýmkoliv jiným marketingovým účelům, jako je zařazení fotografie a jiných informací do Newsletterů apod. Licence se uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla. Provozovatel není povinen licenci využít a je oprávněn upravit informace jakýmkoliv způsobem pro své potřeby, jakož i s vyrozuměním a souhlasem autora, bez omezení převádět získanou licenci na třetí osoby, resp. těmto udělovat podlicence. Uživatel má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s vložením informací na server a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý uživatel vložením jakýchkoliv informací na server zejména potvrzuje, že takové informace jsou jeho původním výtvorem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se uživatel zavazuje a prohlašuje, že užitím informací provozovatelem dle těchto podmínek nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osobnostní, práva majitelů věcí či ochranných známek atd. Veškeré nutné souhlasy související se vložením informací na server a udělením licence si musí uživatel vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že uživatel svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěží je povinen provozovateli uhradit jakoukoli škodu v případě porušení těchto licenčních podmínek a zároveň mohou být v takovém případě jakékoliv informace daného uživatele bez náhrady odstraněny ze serveru a tento uživatel bez náhrady zbaven svého členství na serveru.
 12. Uživatel uložením informací na server podle těchto podmínek potvrzuje a zavazuje se kdykoliv na základě předchozí žádosti provozovatele prokázat:
  a) písemným čestným prohlášením, že informace vytvořil nebo že má neomezená práva poskytovat dalším osobám včetně provozovatele práva jejich užití v neomezeném rozsahu;
  b) písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob případně zobrazených či jinak zachycených na fotografii či v jiném typu informací (jakož i případně jiné osoby, jejíž práva jsou informacemi dotčena), že souhlasí se zachycením své osoby v rámci informací (či s jiným zásahem do svých práv), s vložením informací na server i s užitím informací v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto podmínek.
 13. Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost jejich zveřejněním. Případná změna těchto podmínek bude provedena písemně a zveřejněna na www.iPhonefoto.cz.

Všeobecné obchodní podmínky:

(dále jen VOP)

Tomáš Svoboda a Adam Kos

dále jen Provozovatel

1. Obecná ustanovení

1.1. Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům prostor pro reklamu na internetovém serveru, dostupném na adrese www.iPhonefoto.cz, na jeho verzi pro mobilní telefony a tablety, popřípadě na dalších serverech, spravovaných Provozovatelem (dále Servery).

1.2. Zadavatel reklamy (dále jen Zadavatel) reklamní kampaně je fyzická nebo právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní i mediální agentura, objednávající prostor pro reklamu na Serverech Provozovatele.

1.3. Ceník Provozovatele je seznam inzertních ploch umístěných na Serverech a jejich cen. Ceník inzerce je přístupný na vyžádání zasláním v el. podobě.

1.4. Agresivní reklamní formát je formát reklamy, které uživateli Serverů technicky zabraňuje v obvyklém využití internetového serveru, například v čtení článků.

1.5. Erotická reklama je jakákoliv komerční komunikace erotických služeb a jiných erotických produktů, poskytovaných prostřednictvím internetu i mimo něj.

1.6. Klamavou reklamou se rozumí jakákoliv komerční komunikace prostřednictvím médií, která záměrně uvádí uživatele v omyl. Kupříkladu výherní bannery, , bannery ztvárněné systémovými hláškami a podobně. Klamavá reklama je rovněž definovaná v příslušném ustanovení § 45 zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění. Cílem klamavé reklamy je proklik uživatele Serverů přes reklamní prostor na cílové stránky pomocí záměrného uvedení uživatele v omyl.

1.7. Reklamní podklady (dále jen Podklady ) jsou technické podklady poskytnuté Zadavatelem, které musí splňovat náležitosti uvedené v těchto VOP. Musí obsahovat zejména název reklamní kampaně, reklamní prostor, který je definován v Ceníku, začátek a konec kampaně, bannery ve formátech požadovaných na danou reklamní pozici a URL, na které mají bannery odkazovat.

1.8. Vyšší moc jsou pro účely těchto VOP okolnosti nezaviněné Provozovatelem.

2. Zadávání reklamy

2.1. Zadávání reklamy se uskutečňuje výhradně na základě písemné nebo emailové objednávky Zadavatele. Zadavatel ji musí zaslat Provozovateli minimálně 5 dní před začátkem umístění reklamy na Servery Provozovatele. Objednávka je závazná až po zpětném potvrzení Provozovatelem, zejména po potvrzení termínu, rozsahu a ceny reklamní kampaně.

2.2. Objednávka musí být v souladu s těmito VOP.

2.3. Objednávka musí obsahovat:

a) přesnou specifikace zadávané reklamy (začátek a konec reklamní kampaně, definici reklamního prostoru, formát reklamy, cenu za reklamu umístěnou na Servery Provozovatele)

b) veškeré identifikační údaje Zadavatele, především IČ, DIČ, fakturační adresu, poštovní adresu, je-li odlišná od fakturační adresy, kontatní údaje (telefon, email)

2.4. Za včasné dodání a bezchybné dodání Podkladů, stejně jako za jejich odpovídající a dojednanou kvalitu, za formální a obsahovou stránku reklamního sdělení, a za soulad reklamy Zadavatele s právním řádem České republiky je plně odpovědný Zadavatel. Zadavatel rovněž dodáním podkladů dává souhlas s šířením obsahu reklamy či reklamního sdělení a potvrzuje, že je oprávněn k výkonu veškerých potřebných práv související s reklamou, zejména že je oprávněn k výkonu práv autorských, k užití ochranných známek a dalších prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví.

2.5. Veškeré následky vyplývající z porušení ustanovení v odstavci 2.4. nese Zadavatel. Zadavatel je v takovém případě povinen uhradit vzniklou škodu Provozovateli a oprávněným osobám.

2.6. Podklady musí být Provozovateli doručeny minimálně 4 dny před zahájením reklamní kampaně.

2.7. Provozovatel si vyhrazuje právo vrátit Podklady k přepracování, zejména pokud budou obsahovat agresivní reklamní formáty, erotickou reklamu, klamavou reklamu. Provozovatel odmítne všechny Podklady, u nichž vzniká důvodné podezření, že jsou v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými obchodními mravy, stejně jako Podklady, které mohou poškodit dobré jméno Provozovatele.

2.8. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit, odmítnout nebo pozastavit reklamní kampaň. O těchto případech bude informovat Zadavatele bez zbytečných odkladů. V případě zrušení reklamní kampaně bude Provozovatel Zadavateli fakturovat je poměrnou část z ceny kampaně.

2.9. Na základě potvrzené objednávky se Provozovatel zavazuje umístit na Serverech reklamní sdělení Zadavatele podle sjednaných podmínek zadání reklamy a v rámci kapacitních možností reklamních ploch Serverů.

2.10. Změny ze strany Zadavatele v potvrzených objednávkách nebo probíhajících reklamních kampaní realizuje Provozovatel podle svých možností v nejbližším možném termínu. Změny nesmí být v rozporu s těmito VOP. Nové podklady musí splňovat stejné podmínky a mít parametry shodné s původními podklady.

2.11. Veškeré podklady ke změně musí Zadavatel Provozovateli dodat čtyři dny před datem zamýšlené změny. Pokud tak Zadavatel neučiní, Provozovatel neodpovídá za včasnou změnu objednávky.

3. Finanční podmínky

3.1. Cena reklamní kampaně je kalkulována na základě ceníku reklamy Provozovatele, platného v den závazné objednávky a zveřejněného na adrese www.iPhonefoto.cz. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, která je účtována podle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

3.2. Dohodnutá platba za reklamní kampaň může být požadována jako platba předem, popřípadě platba zálohou z dohodnuté ceny. Požadovaná částka musí být připsána na účet Provozovatele minimálně den předem před datem zahájení reklamní kampaně. Pokud tak nenastane, Provozovatel není povinen objednanou reklamní kampaň realizovat a nenese za nezahájení kampaně žádnou odpovědnost.

3.3. Speciální nebo atypické reklamní kampaně se rezalizují za smluvní cenu dohodnutou s Provozovatelem.

3.4. Příslušné faktury se vystavují do 14 dnů po skončení reklamní kampaně. Obvyklá splatnost faktury je 14 dní. V případě prodlení s úhradou faktury je zprostředkovatel oprávněn požadovat po zadavateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok zprostředkovatele na zákonný úrok z prodlení.

3.5. Stornovat objednávku Zadavatelem je možné písemně nebo emailem.

3.6. Pokud Zadavatel zruší již potvrzenou objednávku 9 dní a více před datem startu reklamní kampaně, pak musí Provozovateli uhradit storno poplatek ve výši 50 procent sjednané ceny v dané objednávce.

3.7. Při zrušení potvrzené objednávky 8 a méně dní před datem startu kampaně, je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 procent dohodnuté částky v dané objednávce. Stejná povinnost zadavateli vzniká i v případě stornování v průběhu již realizované reklamní kampaně.

4. Reklamace

4.1. Vady reklamní kampaně může Zadavatel uplatňovat výhradně písemnou cestou na adresu Provozovatele, a to maximálně do 10 dnů od skončení kampaně. Nejpozději však do 10 dnů od zjištěného pochybení.

4.2. Reklamace musí obsahovat: identifikaci Zadavatele, název reklamní kampaně, objednanou reklamní pozici, začátek a konec kampaně a důvody pro reklamaci.

4.3. V případě uznání vady reklamní kampaně je Zadavatel oprávněn požadovat přiměřenou náhradu. Přiměřenou náhradou se rozumí sleva z ceny původní objednávky nebo plnění nad rámec původní objednávky.

4.4. Na náležitě podané reklamce si Provozovatel vyhrazuje lhůtu 30 dní na jejich vyřízení.

4.5. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost zobrazování reklamního sdělení po dobu delší než 5 hodin během jednoho kalendářního dne.

4.6. Provozovatel nenese odpovědnost za vady nebo nefunkčnost reklamní kampaně způsobené vyšší mocí.

4.7. Námitky vůči vystaveným fakturám musí Zadavatel vyjádřit maximálně do 7 dní od doručení faktury. Námitky musí vyjádřit písemně na adresu Provozovatele.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky Zadavatele Provozovatelem.

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit jakoukoliv část VOP, a to i bez předchozího upozornění.

5.3. Veškeré vztahy neupravené těmito VOP se řídí platnými zákony České republiky, především obchodním zákoníkem.

5.4. Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, třetím osobám, s výjimkou zveřejnění údajů v rámci www.iPhonefoto.cz. A to včetně údajů, které by mohly být považovány za osobní údaj. Zadavatel souhlasí a potvrzením těchto VOP potvrzuje souhlas se zpracováním uvedených údajů.

5.5. Zadavatel ani Provozovatel nejsou oprávněni převést závazky a povinnosti, vyplývající z objednávky, na jiný subjekt bez předchozí písemné dohody s druhou smluvní stranou.

5.6. Jakékoliv dodatky k těmto VOP je možné sjednat pouze písemnou formou, a je třeba je odsouhlasit Zadavatelem i Provozovatelem.

5.6. Tyto VOP jsou účinné a platné od 9.9. 2013 (aktualizace k 18.9.2014).