Workshop – Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky:

Zájemce o účast na semináři uhradí příslušné vstupné dle objednávky a to předem, bezhotovostně převodem na účet uvedený dále. Zápis do seznamu účastníků bude proveden obratem po úhradě vstupného  o čemž bude účastník zpětně informován. Seznam účastníků lze měnit či doplnit pouze před začátkem konání semináře na místě samém a po předchozí dohodě se zástupcem produkce. Doplněný účastník potom hradí vstupné v hotovosti na místě.

Účastník semináře uvedený na seznamu podpisem prezenční listiny před zahájením semináře potvrzuje svoji účast a současně se zavazuje a prohlašuje, že:

  • Bude plně dodržovat pokyny pořadatelské služby včetně časového harmonogramu semináře
  • Nebude vyvíjet žádnou činnost, ke které nebyl vyzván, a která nesouvisí s obsahem semináře a to ani na úkor svůj či ostatním účastníků seminář. Případné porušení tohoto závazku bude řešeno individuálně v závislosti na rozsahu porušení a vzniklé újmy či škody, to vše v souladu s platnými právními předpisy.

Školitel garantuje  kvalitu a odbornost semináře.

V případě nespokojenosti účastníka s průběhem a obsahem semináře, má tento právo vznést reklamaci u školitele, ve lhůtě do dvou hodin po ukončení semináře. Krajní možností vyřízení reklamace může být i plné vrácení vstupného.

Kontaktní údaje na zástupce produkce:

tomas.svoboda@iphonefoto.cz

tel. 608 382 447